Prezentarea generala

ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate:
SCOPUL:
RoHealth – Clusterul pentru Sănătate urmărește să genereze şi sa aplice iniţiative şi activităţi legate de sănătate si de imbunatatirea sanatatii, care duc la dezvoltarea acestuia ca cluster national pentru competitivitate si inovaţie, pentru a promova şi încuraja cooperarea între companii, organizaţii, universităţi şi entităţi publice avand ca rezultat cresterea competitivitatii economice a domeniului.
Principalele obiective generale ale clusterului RoHealth – Clusterul pentru Sănătate sunt:
 Cresterea competitivitatii economice a clusterului si membrilor acestuia;
 Dezvoltarea capacitatii de cercetare, dezvoltare si inovare a clusterului si membrilor acestuia și încurajarea accesului acestora la activitațile de cercetare;
 Dezvoltarea de activitati specifice in scopul asigurarii principiilor unei dezvoltării durabile;
 Dezvoltarea de activitati de transfer tehnologic de la universitati si structuri de cercetare, inclusiv (nu și exclusiv) prin preluarea rezultatelor cercetării membrilor Clusterului, către entitati socio-economice, capabile sa materializeze cunoasterea in beneficiul lor sau al societatii in general;
 Promovarea și participarea la elaborarea politicilor, managementului și competitivității în domeniul sănătății;
 Promovarea Clusterului ca entitate și rezultatelor membrilor în comunitatea științifică și de afaceri din România, UE și celelalte țări nemembre UE.
Acțiunile specifice ale entității juridice a clusterului sunt:
 Dezvoltarea RoHealth - Clusterul pentru Sanatate, asociația fiind entitatea juridică a clusterului, dar și entitatea unică ce administrează și exploatează clusterul;
 Contribuirea la dezvoltarea rețelei de tip cluster;
 Creșterea vizibilității clusterului și a serviciilor oferite de membrii acestuia atât la nivel național cât și internațional;
 Reprezentarea clusterului la nivel național și internațional;
 Încheierea de parteneriate în domenii comune de lucru cu alte clustere din țară și străinătate cu același domeniu de activitatea pentru realizarea de transfer de expertiză, elaborarea de proiecte comune;
 Facilitarea participării membrilor cluster-ului la târguri, expoziții locale, regionale, naționale și internaționale;
 Informarea membrilor asociatiei cu privire la oportunitatile de formare profesională continuă pentru personalul din cadrul organizațiilor membre ale clusterului, pe domenii de interes pentru dezvoltarea clusterului;
 Acțiuni de advocacy și lobby pentru organizatiile membre ale clusterului;
 Constituirea unui portal informational al Clusterului pentru Sanatate;
 Promovarea rezultatelor membrilor Clusterului ca entitate în comuniatatea științifică și de afaceri din România, UE și străinătate.
 Colaborarea cu alte organizatii nationale sau internationale și cu alte asociații, inclusiv de tip „cluster”, din țară și din străinătate, pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor sale.
 Asigurarea serviciilor suport pentru realizarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării;
 Promovarea şi dezvoltarea competitivă a următoarelor directii de dezvoltare a sectorului de sanatate:
o cercetarea-dezvoltarea si inovarea;
o promovarea tehnologiilor inovative şi sustenabile in sanatate;
o dezvoltarea sectorului de afaceri din domeniul sanatatii și creșterea capacității acestuia de cercetare, dezvoltare și inovare, în corelare cu sprijinirea sectorului de producţie al întreprinderilor, stimularea cererii pieţei pentru rezultatele cercetării și inovării la toate categoriile de utilizatori;
o dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a întreprinderilor și încurajarea accesului acestora la activitățile de cercetare.
 Dezvoltarea de programe de CDI, destinate rezolvării unor probleme cu caracter regional, importante pentru dezvoltarea durabila;
 Sprijinirea înființării si dezvoltării de organizații noi în domeniu și atragerea de investiții noi în domeniul de interes;
 Creşterea ofertei de produse, tehnologii şi servicii rezultate din activitatea CDI dezvoltată de unităţile membre ale Asociatiei şi destinată mediului economic şi societăţii civile;
 Optimizarea transferului de cunoştinţe existente în cadrul entitatilor membre ale Asociatiei, către utilizatorii acestora;
 Asigurarea de asistenta tehnica si consultanta;
 Initierea, coordonarea si implementarea de proiecte nationale si internationale in parteneriat cu organizatii din tara si din strainatate;
 Participarea la parteneriate cu organizatii nationale/regionale/locale;
 Realizarea de proiecte sociale in domeniul sanatatii.
Scopul principal al asociatiei este sa asigure managementul și expoatarea unei structuri asociative de tip cluster, format prin semnarea unui acord de parteneriat (actul constitutiv al asociației), de catre membrii fondatori. Asociația este și entitatea juridică a Clusterului, membrii acesteia devenind membri ai Clusterului prin semnarea adeziunii și documentului strategic al clusterului (denumit „Protocolul Clusterului”).
Documentul strategic al Clusterului („Protocolul Clusterului”) va fi redactat și semnat de fondatori în prima Adunare Generală după constituirea entității juridice a clusterului și va conține misiunea, viziunea, obiectivele clusterului, membrii și relațiile existente între membrii clusterului, acoperirea geografică, parteneriatele locale și colaborările internaționale ale clusterului, acoperirea sectorială, piețele pe care acționează clusterul și planul său de acțiune/dezvoltare.

DEFINIȚII
A. Cluster
Clustere înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.
Clusterul este o concentrare geografica de firme interconectate, furnizori, universitati si institute de cercetare-dezvoltare, administratii publice locale si organizatii conexe, care creeaza sinergii directe si indirecte intre ele.
Conform modelului trifoiului cu patru foi, clusterele sunt aglomerări care includ o serie de industrii înrudite, precum şi alte entităţi care sunt importante din punct de vedere al concurenţei, cum ar fi: clienţii, furnizorii specializaţi, prestatorii de servicii, firmele din industrii înrudite si instituţii asociate (universităţi, diferite agenţii guvernamentale, centre de pregătire profesională şi asociaţii comerciale).
O astfel de aglomerare de intreprinderi, inclusiv IMM, universitati si institute de cercetaredezvoltare, administratii publice locale care intruneste vointa de colaborare a membrilor sai, dar care încă nu are o entitate de management al clusterului organizată sub o formă juridică sau nu are o activitate colaborativă susținută intre firmele / instituțiile din acea aglomerare, in special pe domeniul de CDI, se numeste cluster emergent.
B. Entitatea juridică a clusterului
Entitatea juridică a clusterului este persoana juridică constituită prin voința membrilor clusterului.
Actele doveditoare sunt actul juridic de constituire a clusterului sau statut. Poate fi constituită, de regulă, în temeiul Ordonanței de Guvern nr. 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații.
C. Organizația clusterului
Organizația clusterului este entitatea unică ce administrează și exploatează clusterul. Aceasta poate fi constituită conform legislației relevante în vigoare ca:
i) Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau
ii) Asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare, sau
iii) Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ superior de stat acreditată (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale acesteia, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare) conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, sau
iv) Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.

D. Asociație
Potrivit Ordonanței de Guvern nr. 26 din 2000, cu privire la asociații și fundații: „Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial”.
Asociația poate fi una din formele prin care se poate constitui entitatea juridică a unui cluster.
E. ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate
Se constituie in scopul stimularii activitatii de inovare, pentru dezvoltarea capacitatii de cercetare-dezvoltare membrilor clusterului si pentru cresterea competitivitatii economice a clusterului.
Astfel, membrii clusterului ROHEALTH vor avea urmatoarele beneficii:
- Access la informare personalizata privind finantarea publica, atat nationala, cat si internationala (UE si alte tari) pentru stimularea activitatii clusterelor de inovare prin investitii pentru cercetare-dezvoltare;
- Verificarea eligibilitatii solicitantului si a proiectelor in vederea accesarii acestor surse destinate stimularii activitatilor de cercetare-dezvoltare in parteneriat;
- Intrarea intr-un grup de entitati centrate pe inovare, atat pentru cercetare-dezvoltare-inovare, cat si pentru cresterea performantelor de piata ale membrilor grupului;
- Posibilitatea utilizarii in comun de facilități, utilizarea in comun de echipamente de cercetareinovare;
- Facilitarea schimbului de know-how si accesului la expertiză;
- Promovarea institutiei/organizatiei dvs si transferul de cunostinte de specialitate, de contacte, acces la informatii specializate si colaborarea cu ceilalti membri ai clusterului (intreprinderi, institute de cercetare, universitati, organizatii neguvernamentale);
- Acces la rezultatele de cercetare si inovare de la nivel international prin asocierea cu clustere internationale (cu membrii din Uniunea Europeana si nu numai).
Ca entitate juridica, clusterul este constituit ca o asociere de persoane fizice si juridice, organizate in baza Ordonantei Guvernului nr. 26 din 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care si-a definit ca misiune, viziune, scop si obiective, stimularea activitatilor inovatoare prin colaborarea dintre entitatile parti ale clusterului, cu finalitate care sa contribuie la dezvoltarea capacitatii de cercetare-dezvoltare si la cresterea competitivitatii economice a clusterului.
În cazul în care considerați oportun să faceți parte din acest Cluster, vă rugăm să o contactați pe dra. Andrada Serafim, email rohealth@rohealth.ro, pentru a primi documentele de adeziune.